اخبار مناقصه و مزایده

مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب

1394-06-30

 شرایط شرکت در مناقصه بازرسی و بسته بندی محصولات

فرم شرایط شرکت در مناقصه رستوران

1395-02-14

  فرم شرایط  شرکت در مناقصه رستوران

مناقصه بازرسی و بسته بندی محصولات

1395-02-14

شرایط شرکت در مناقصه بازرسی و بسته بندی محصولات

فرم اعلام قیمت و شرایط لیفتراک

1395-02-15

فرم شرایط  شرکت در مناقصه لیفتراک

«
||
»